ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРОДУКТЪТ

PM-Pro е специализиран софтуер, предназначен и обслужващ изцяло дейността на професионалните домоуправители - юридически лица. Чрез PM-Pro специализираните дружества, предоставящи услуги по управление на сгради в режим на етажна собственост, както и фирмите, занимаващи се с управление на имоти, могат цялостно и напълно да обхванат процеса на работа: от една страна с - техните клиенти, и от друга – с доставчиците на услуги.

РЕШЕНИЕТО ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Ако вие сте професионален домоуправител, чрез PM-Pro можете с лекота да водите и разраствате вашия бизнес, без да се притеснявате от непрекъснато нарастващия обем от данни, които се налага да обработвате.

С помощта на PM-Pro можете:

 • да въвеждате неограничен брой етажни собствености и неограничен брой апартаменти към тях;
 • да генерирате с един клик месечните задължения на всеки от апартаментите, съобразно определените бюджетни вноски;
 • да изпращате автоматично задълженията на абонатите към ePay/Easypay, както и
 • да изпращате уведомление на всеки един от клиентите на електронната му поща;
 • да правите справки, отчети и да извличате всякакъв вид обратната информация, с цел пълно следене на: наличности в каси, банкови сметки, задължения на обекти и т.н..

Онлайн интеграцията в реално време с ePay/Easypay, осигурява на Вашите абонати възможност да следят и плащат своите задължения по електронен път или на касите на Easypay. Интеграцията е направена чрез онлайн протокола на ePay, което позволява без човешка намеса, генерираните задължения от PM-Pro да се отразят автоматично в ePay/Easypay, а платените такива да се отчитат незабавно в системата.

Мобилното приложение на PM-Pro улеснява максимално работата на мобилните касиери, позволявайки им при събиране на вноските на място да следят задълженията на обектите в реално време на всяко мобилно устройство, както и да принтират документ за приетите пари на момента, чрез безжична връзка с мобилен принтер.

Чрез онлайн интеграцията с клиентския портал „PM-Client“, вие гарантирате на вашите абонати пълна прозрачност, осигурявайки им възможността да следят направените плащания, задълженията си и разходите на етажната собственост.

Заедно с продукта PM-Pro, ние ви предлагаме и цялостно решение за вашата дейност, което включва:

 • перфектно работещ софтуер;
 • индивидуални решения, съобразени с вашите специфични нужди;
 • обучение на вашите служители;
 • непрекъсната онлайн подкрепа по всякакви възникнали въпроси на откритата ни телефонна линия;
 • отделно сървърно пространство и гарантирана защита на данните;
 • надеждна и бърза техническа поддръжка.

ОПИСАНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ

PM-Pro се състои от четири главни модула:

1.Административен модул

Модулът е предназначен за операторите, които ще работят с програмата и основните негови възможности са:

 • въвеждане на неограничен брой етажни собствености, които управлявате;
 • въвеждане на неограничен брой апартаменти и други обекти към всяка от етажните собствености, с детайлно описание на техните характеристики като: номер, квадратура, брой и имена на живущите и т.н.;
 • изготвяне и поддържане на домова книга;
 • лесно и бързо изготвяне на месечен бюджет на етажната собственост, с неограничен брой бюджетни пера и възможност за прецизно конфигуриране на разходите за всеки апартамент, в зависимост от това в кои разходи участва и с каква тежест;
 • автоматично генериране на бюджетните вноски за всеки апартамент и за всяко бюджетно перо, които при настъпила по-късно промяна могат да бъдат преизчислени с един клик;
 • генериране на отделни задължения за всеки тип разход: Фонт ремонт и обновление и Месечна вноска;
 • коригиране на вече генерирано задължение или закръглянето му ( до 1, 0.5 или 0.1 ) при приключване на бюджета;
 • онлайн интеграция в реално време с ePay/EasyPay, осигуряваща видимост на задълженията в ePay/EasyPay в момента, в който бъде приключен месечния бюджет и автоматично отразяване на плащанията чрез ePay/EasyPay в системата;
 • автоматично изпращане на имейл на апартаментите за новогенерираното им задължение;
 • пренасяне на бюджет от един месец за друг с един клик, като системата автоматично отчита евентуално направените промени по апартаментите в обекта;
 • въвеждане на неограничени по вид и брой разходи и приходи, свързани с генерираните в системата бюджетни пера на етажните собствености;
 • водене на отделна сметка за всеки апартамент, която се увеличава автоматично при генериране на задължение и се намалява автоматично при постъпило плащане или платен депозит;
 • водене на различни видове сметки и подсметки към тях за всяка етажна собственост, които се намаляват автоматично при извършен разход и се увеличават автоматично при постъпило плащане или платен депозит;
 • добавяне и управление на кампании за набиране на средства по конкретни проекти на етажната собственост, вкл. детайлно следене и отчитане на постъпленията и направените разходи по кампанията;
 • разпределяне на допълнителните приходи между собствениците по зададени критерии;
 • автоматично погасяване на новогенерираните задължения от сметката на апартамента, в случай на налични средства;
 • пълно или частично погасяване на всяко едно задължение по всяко време;
 • въвеждане на предварително депозирани средства по сметка на даден апартамент за бъдещи задължения, с осигурена възможност за избор дали от нововъведения депозит да се погасят текущите задължения на апартамента или не;
 • генериране на различни видове отчети по изпълнението на месечния бюджет с възможност за принт и предаване на етажната собственост;
 • генериране на отчети по оператори, апартаменти, отчетни месеци, типове разходи и т.н.

2. Публичен модул: PM-Client

Публичният модул PM-Client осигурява възможност на абонатите да виждат чрез свободен достъп през интернет своите задължения, плащания, разходите на етажната собственост, както и всякаква друга информация по преценка на професионалния домоуправител.

Порталът е интегриран със системата PM-Pro и в реално време може да извлече информацията за всеки абонатен номер и домоуправител.

Ползването на портала е гаранция за прозрачност и увереност в начина, по който се образуват месечните бюджети на етажните собствености, отговаряйки на въпроса кой колко пари дължи и точно за какво. Това улеснява както клиентите така и професионалните домоуправители в тяхната работа и комуникацията им с живущите.

За ползването на PM-Client абонатът трябва предварително да получи информация за достъп, състояща се от: номер на професионалния домоуправител, абонатен номер и парола.

3. Контролен модул

Този модул е предназначен за мениджърите, управляващи дружествата – професионални домоуправители. Чрез него се извършва конфигурирането и достъпа на различните видове потребители в административния модул и мобилното приложение на системата и се задават правата им за работа в тях.

4. Мобилно приложение

Чрез него мобилните касиери могат да следят задълженията на обектите в реално време на всяко мобилно устройство. Да принтират документ за приетите пари на момента, чрез безжична връзка с мобилен принтер.

Мобилното приложение на PM-Pro може да се изтегли от Google Play Store и да се инсталира на всяко мобилно устройство (телефон или таблет), което работи под версия на Android 5.0 или по-висока.

Интеграции: ePay/EasyPay; PM-Client; мобилно приложение.

Запитване за оферта Условия за ползване

АКТУАЛНО: НОВ МОДУЛ

Предстои пускането на нов модул към PM-Pro, с условното наименование „Техници“, предназначен да обхване и автоматизира информацията за извършваните ремонти от „техниците“ на професионалните домоуправители в етажните собствености.

Предоставя детайлна информация за:

 • видовете дейности и времето, необходими за ремонта;
 • материалите, които са вложени в него.

Промените спрямо сегашната система PM-Pro се състоят в допълнения към основния екран на PM-Pro (видими само за управителя и оправомощени от него служители) и създаване на нов портал за вход на техниците, чрез предоставени им потребителско име и парола за достъп.

 1. Допълнения към сегашния административен модул на системата: Работата се стартира чрез натискане на нов бутон, указващ влизането в модула. Осигурените екрани, отварящи се в съответните менюта и/или бутони са:
 2. • Екран за въвеждане на услугите и цените за тях;
  • Екран за въвеждане на групите материали;
  • Екран за въвеждане на видовете материали по групи и цената им;
  • Екран за водене на складови наличности на въведените материали;
  • Екран, който показва задачите за всеки техник с възмоност за добавяне на нова. Екранът позволява въвеждане на краен срок за дадена задача и следенето й;
  • възможност за преобразуването на задачите към разход за съответната етажна собственост с избираема стойност.
 3. Добавяне на нов панел с отделен вход за техниците:
 4. Панелът е достъпен на специален интернет URL-адрес. Той е отделен и няма връзка със системата PM-Pro.

  Екрани:

  • екран за логин;
  • екран където се виждат незавършените задачи от текущия техник с опция за редакция на статуса, времето, вложените материали и услуги;
  • екран за въвеждане на нова задача за ремонт със следните полета: Обект; Начало; Край; Извършени услуги; Вложени материали; Коментар.
 5. Цел и възможности на модула:
 6. 3.1.Осигурява се воденето на хронология за всички задачи по етажните собствености, със съответния статус: приключена/неприключена;

  3.2.След приключването на всяка задача и остойностяването й от страна на професионалния мениджър, се осигурява възможност да се генерира разход за етажната собственост, притежаващ всички данни и характеристики на нормален разход за ЕС.

  3.2.От този създаден разход може да се генерира фактура за сумата на разхода по всяка приключена ремонтна задача, притежаваща всички необходими атрибути на първичен счетоводен документ.

  PM-Pro: Нова версия 2.0.5

  В новата версия са добавени следните функционалности: 1. Нов екран с доставчици, на които плащате; 2. Възможност за отбелязване, че разхода и платен и на кой доставчик; 3. Нов екран „Баланси“. 4. Нов екран „Сметки“ и др.