PM-Techno

Продуктът е предназначен за обслужване на дейността на дружества, които извършват месечна поддръжка, монтажни и ремонтни услуги в обекти на свои клиенти – асансьорни техници, фирми, занимаващи се с изграждане и поддръжка на системи за сигурност и видео наблюдение и др. под. PM-Techno позволява да се проследява в реално време информацията за влаганите стоки, материали и труд в ремонтните задачи, както и накрая да се формира сметка за стойността на изразходваните ресурси.

Продуктът позволява на мениджъра да следи:

  • промяната на статуса на поставените задачи – статусът се променя на място от техниците, при започване и приключване на работа;
  • времето, отделено от служителите за извършване на ремонта/задачата;
  • видовете услуги и труд, вкл. тяхното остойностяване;
  • вложените стоки и материали от различните складове (както и движението им между складовете на фирмата);
  • прикачване на важна информация и коментари/записки от страна на техническото лице - ръководител на ремонта.

Поддържането и менажирането на информацията за движението на стоките от-, към- и между складовете на фирмата (стационарни и персонални), както и информацията за стоките и материалите, които се влагат при изпълнението на задачите улеснява изчисляването на себестойността на ремонта и/или монтажа.

Впоследствие, на база на тази информация, лесно и бързо може да бъде съставена фактура/проформа фактура и тя да бъде изпратена по електронен път на клиента за плащане. Бързо и лесно може да бъде направена фактура от проформа, която вече е платена, както и да бъде издадена гаранционна карта за вложеното техническо оборудване, ако това се изисква от спецификата на дейността на дружеството.

Продуктът е интегриран със системите за електронни разплащания ePay/EasyPay и позволява следене на плащанията на задълженията по обекти от страна на клиентите в реално време. Всеки един от обектите на клиента получава отделен абонатен номер и задължението му може да се следи отделно.

Продуктът е интегриран в реално време с клиентския портал PM-Client , което осигурява възможността на Вашите клиенти да проверяват стойността на текущите задължения на всеки един от обектите си.

Системата е интегрирана за работа с портал за техниците http://pm-pro.net/demo_techno/tech/ , през който те въвеждат информация за статуса на задачата, вложените труд, стоки, материали и т.н.

Системата е предназначена да обслужва Вашия бизнес, независимо с колко фирми, сметки и контрагенти работите.

Забележка: PM-Techno представлява специфична адаптация на софтуерния продукт за професионални домоуправители PM-Pro. Като такъв ползва част от потребителския интерфейс на PM-Pro, както и голяма част от възможностите му, като: интеграция със системите за електронни разплащания, интеграция с потребителския портал за клиентите и др.

Демо версия на продукта

Свалете ръководството за употреба