ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРОДУКТЪТ

PM-Home е специализиран софтуер, предназначен и обслужващ изцяло дейността на НЕ-професионалните домоуправители (физически лица), избрани за управители от Общото събрание на етажната собственост (ЕС). Чрез PM-Home домоуправителите могат напълно да обхванат дейността по събирането на средства, стопанисване и поддържане на сградата, което включва - от една страна работата с техните съседи (съсобственици, ползватели или обитатели на самостоятелни обекти), и от друга – с доставчиците на услуги.

РЕШЕНИЕТО ЗА ВАШАТА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Ако вие сте домоуправител – физическо лице, чрез PM-Home можете с лекота да водите всички сметки на ЕС, да издавате документи и да отчитате резултатите от дейността си пред Общото събрание и Управителния съвет на ЕС, без да се притеснявате от непрекъснато нарастващия обем от данни, които се налага да обработвате.

С помощта на PM-Pro можете:

 • да въведете неограничен брой апартаменти и самостоятелни обекти към ЕС;
 • да генерирате с един клик месечните задължения на всеки от апартаментите, съобразно определените бюджетни вноски;
 • да изпращате уведомление на всеки един от съсобствениците на електронната му поща;
 • да изпращате автоматично задълженията на абонатите на ЕС към ePay/Easypay (опция);
 • да правите справки, отчети и да извличате всякакъв вид обратната информация, с цел пълно следене на: наличности в касата, банковите сметки, задължения към доставчици и т.н..

Чрез онлайн интеграцията с клиентския портал „PM-Client“, вие гарантирате на вашите съседи пълна прозрачност, осигурявайки им възможността да следят направените плащания, задълженията си и разходите на управляваната от вас етажната собственост.

Заедно с продукта PM-Home, ние ви предлагаме и цялостно решение за вашата дейност, което включва:

 • перфектно работещ софтуер;
 • обучение;
 • непрекъсната онлайн подкрепа по всякакви възникнали въпроси на откритата ни телефонна линия;
 • отделно сървърно пространство и гарантирана защита на данните;
 • надеждна и бърза техническа поддръжка.

ОПИСАНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ

PM-Home се състои от два главни модула и един опционален (по избор):

1.Административен модул

Модулът е предназначен за домоуправителите и/или касиерите, които ще работят с програмата и основните негови възможности са:

 • въвеждане на неограничен брой апартаменти и други обекти към ЕС, с детайлно описание на техните характеристики като: номер, квадратура, брой и имена на живущите и т.н.;
 • изготвяне и поддържане на домова книга – Книга на етажната собственост;
 • лесно и бързо изготвяне на месечен бюджет на етажната собственост, с неограничен брой бюджетни пера и възможност за прецизно конфигуриране на разходите за всеки апартамент, в зависимост от това в кои разходи участва и с каква тежест;
 • автоматично генериране на бюджетните вноски за всеки апартамент и за всяко бюджетно перо, които при настъпила по-късно промяна могат да бъдат преизчислени с един клик;
 • генериране на отделни задължения за всеки тип разход: Фонт ремонт и обновление и Месечна вноска;
 • коригиране на вече генерирано задължение или закръглянето му ( до 1, 0.5 или 0.1 ) при приключване на бюджета;
 • онлайн интеграция в реално време с ePay/EasyPay (опция), осигуряваща видимост на задълженията в ePay/EasyPay в момента, в който бъде приключен месечния бюджет и автоматично отразяване на плащанията чрез ePay/EasyPay в системата;
 • автоматично изпращане на имейл на апартаментите за новогенерираното им задължение;
 • пренасяне на бюджет от един месец за друг с един клик, като системата автоматично отчита евентуално направените промени по апартаментите в ЕС;
 • въвеждане на неограничени по вид и брой разходи и приходи, свързани с генерираните в системата бюджетни пера на ЕС;
 • водене на отделна сметка за всеки апартамент, която се увеличава автоматично при генериране на задължение и се намалява автоматично при постъпило плащане или платен депозит;
 • водене на различни видове сметки и подсметки на ЕС, които се намаляват автоматично при извършен разход и се увеличават автоматично при постъпило плащане или платен депозит;
 • добавяне и управление на кампании за набиране на средства по конкретни проекти на етажната собственост, вкл. детайлно следене и отчитане на постъпленията и направените разходи по кампанията;
 • разпределяне на допълнителните приходи между собствениците по зададени критерии;
 • автоматично погасяване на новогенерираните задължения от сметката на апартамента, в случай на налични средства;
 • пълно или частично погасяване на всяко едно задължение по всяко време;
 • въвеждане на предварително депозирани средства по сметка на даден апартамент за бъдещи задължения, с осигурена възможност за избор дали от нововъведения депозит да се погасят текущите задължения на апартамента или не;
 • генериране на различни видове отчети по изпълнението на месечния бюджет с възможност за принт и предаване на етажната собственост;
 • генериране на различни видове отчети: по апартаменти, отчетни месеци, типове разходи и т.н.

2. Публичен модул: PM-Client

Публичният модул PM-Client осигурява възможност на вашите съседи да виждат чрез свободен достъп през интернет своите задължения, плащания, разходите на етажната собственост, както и всякаква друга информация по ваша преценка.

Порталът е интегриран със системата PM-Pro и в реално време може да извлече информацията за всеки абонатен номер и домоуправител.

Ползването на портала е гаранция за прозрачност и увереност в начина, по който се образуват месечните бюджети на ЕС, отговаряйки на въпроса кой колко пари дължи и точно за какво. Това улеснява както съсобствениците, така и домоуправителите в тяхната работа и комуникацията им с живущите.

За ползването на PM-Client абонатът трябва предварително да получи информация за достъп, състояща се от: номер на домоуправителя, абонатен номер и парола.

3. Мобилно приложение (опция)

Чрез него касиерът на ЕС може да следи задълженията на обектите в реално време на всяко мобилно устройсвто. Да принтира документ за приетите пари на момента, чрез безжична връзка с мобилен принтер.

Мобилното приложение на PM-Home може да се изтегли от Google Play Store и да се инсталира на всяко мобилно устройство (телефон или таблет), което работи под версия на Android 5.0 или по-висока.

Интеграции: ePay/EasyPay; PM-Client; мобилно приложение.

Запитване за оферта Условия за ползване