Ръководство за употреба: Създаване на нов обект на управление

Информацията в този раздел нагледно описва процеса на създаване и промяна на обектите на управление, както и логиката на работата с меню „Обекти на управление“.

Описани действия:

 • добавяне на обекти на управление;
 • принтиране в табличен вид на цялостната информация, свързана с обект на управление;
 • изготвяне на е-pay репорт;
 • импортиране на разходите чрез CSV-файл;
 • проверка на всички периодични разходи, свързани с етажните собствености;
 • проверка на заприходен инвентар.
 • Свалете ръководството за употреба

Ръководство за употреба: Приключване на множество бюджети и масово фактуриране

Процедурата е в две стъпки:

 • Бързо и лесно копиране на бюджети от настоящ към бъдещ период, включително копирането на всички реални периодични (повтарящи се като основание и размер) разходи и приходи на етажните собствености (ЕС), които управлявате;
 • Генериране на голямо количество фактури за реалните периодичните разходи на всяка ЕС (за избрани или всички етажни собствености). Процесът е валиден както за фактури, така и за проформа фактури.
Свалете ръководството за употреба

Модул „Техници“

Модулът предоставя възможност за детайлнно управление на информацията по извършваните ремонти и технически услуги в етажните собственоти и позволява:

 • • да се управляват задачите и ремонтите по различните обекти на управление;
 • да се извършва влагане на стоки и услуги при извърван ремонт и/или друг вид услуга, и да се остойностява извършеното;
 • да се издават документи за разход към етажните собствености, както и към всякакъв друг вид външни клиенти;
 • да се въвеждат неограничен брой складове, да се следи наличността на ползваните стоки и материали в тях, както и да се извършва заприходяване и изписване на стоки от тях;
 • да се прикачва важна информация и коментари/записка от страна на техническото лице по ремонта;
Свалете ръководството за употреба

Модул „Фирми и фактури“

Модулът е предназначен да допълни PM-Pro, чрез разширяване на обхвата от дейностите, които се администрират чрез него.

Конкретно целта е да се автоматизира и обхване информацията, свързана с издаването на документи за разходи (фактури, проформа фактури) и оферти към клиентите на професионалните домоуправители – етажните собствености, които те управляват, както и всички други клиенти, с които те работят или желаят да работят.

Модулът предоставя възможност за:

 • въвеждане на една или няколко фирми, от които да бъдат издавани фактури и оферти;
 • въвеждане на контрагентите на професионалните домоуправители;
 • издаване на единични фактури и проформа фактури;
 • издаване наведнъж на всички фактури от домоуправителя към етажните собствености за съответен период и по конкретно основание (тип разход);
 • изготвяне на оферти;
Свалете ръководството за употреба