• УВЕЛИЧЕТЕ СВОЯТА ЕФЕКТИВНОСТ
 • БЕЗПЛАТЕН ТЕСТОВ ПЕРИОД
 • ПЪЛНА ИНТЕГРАЦИЯ С EasyPay/ePay В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Софтуер за домоуправители - Ръководство на потребителя

Основи на работата с Pm-pro
Pm-pro е изградена чрез собствена уникална система за разработване на качествен и надежден софтуер. Системата се състои от множество екрани, всеки от които има точно определена функция, но следва общата структора за цялата система. Във всеки екран можете да влезнете като цъкнете върху неговото име от началният екран, който се зарежда след успешен вход в системата. Информацията се показва в табличен вид като бутоните относно целия екран стоят над таблицата с данните, а тези относно конкретен ред от нея се намират в падащо меню в последната колона "Действия". Например на картинката по долу са показани елементите, които се намират на всеки екран от системата.


 • 1. Бутони за работа с текущия отворен екран (Назад, Напред, Запази на работния плот, Принтиране, Презареждане на екрана).
 • 2. Бутони за показване на помощ за текущия екран.
 • 3. Бутони за търсене в текущия екран.
 • 4. Бутони за действия свързани с текущия екран. Тук стои и бутонът за добавяне на нов запис.
 • 5. Бутони за действия свързани с конкретния ред запис от таблицата.
 • 6. Бутони за конкретни стойности от реда запис.

Системата показва само данните свързани с текущия активен обект, който можете да определите от падащото меню горе в ляво на началният екран.
PM-Pro има интеграция с клиенткия портал PM-Client, от където вашите абонати могат да следят свойте задължения и плащания в реално време.
Можете да видите демонстрационна версия на системата от страница Демо..
Бизнес Процесът
 • Конфигурирате типовете разходи, за всеки тип разход указвате към кой баланс(ФРО или разход за управление) да се насочи паричние поток свързан с него.
 • Въвеждат се обектите на управление.
 • Въвеждат се текущите средства за нововъведените обекти. Това става от екран "Допълнителните приходи" като тези средства НЕ трябва да включват предплатените вноски от апартаментите ако има такива.
 • Въвеждат се апартаментите към тези обекти.
 • Въвеждат се текущите задължения на апартаментите, които са възникнали извън бюджетите в системата. Това става от менюто Действия срещу желания апартамент от бутон "Добавяне на задължение". Хубаво е да разделите тези задължения по период и вид баланс(ФРО или режийни).
 • Въвеждат се бюджетните пера, които формират месечния бюджет на дадена етажна собственост. Това става от екран "Бюджети". Тук въведените бюджетни пера НЕ са реалните разходи на ЕС.
 • Въвеждате разходите за обекта за отчетния период. Това става от екран "Направени разходи" или от знака плюс срещу всяко бюдежтно перо от екран "Бюджети".
 • Ако е необходимо стартирате кампания за набиране на средства за ЕС.
 • Въвеждате Допълнителните приходи за обекта за отчетния период ако има такива и тяхното разпределение между апартаментите по зададен критерий.
 • Чрез бутона "Месечен бюджет" от екран "Бюджети" проверявате генерирания месечен бюджет. Ако всичко е наред го приключвате, което ще генерира задълженията на апартаментите. А ако се налага да направите корекции по данните на апртаментите може за се наложи да прегенерирате отворения бюджета такаче разходите да се разпределят според токущо променените данни и приключвате бюджета.
 • Ако се наложи по-късно винаги можете да коригирате генерираните задължения от екран "Генерирани задължения".
 • Отчетния период е готов. Остава да нанасяте вноските събрани от апартаментите или да следите как се постъпват по електронен път.
 • За всеки следващ отчетен период нанасяте промените по данните на апартаментие ако има такива, с един клик копирате вече въведените разходи, допълнителни приходи и бюджет от предходен период чрез бутона "Нов отчетен период" от екран обекти на управление от менюто Действия срещу желаният обект. Проверявате ги и ако всичко е наред с генерираните вноски можете да приключвате новосъздадения бюджет, което ще генерира задълженията готови за плащане елекронно или ръчно.
 • Чрез многото видове отчети, които системата ви предоставя следите длъжниците и събраните суми по различни критерии.
Работа със екран "Типове разходи"
Можете да го достъпите от екран "Разходи", чрез бутон "Типове разходи". Този екран ви позволява на зададете и конфигурирате типовете разходи в системата. От тук можете да укажете за всеки тип разход към кой баланс принадлежи. Системата автоматично прихваща и пренасочва паричните потоци към дадения баланс според типа разход, който се плаща или, за който се извършва реален разход.
Всеки тип разход има следните полета:
 • Име - Име на разхода.
 • Баланс - Кой баланс да се дебитира/кредитира когато постъпи разход/плащане за този тип разход.
 • За фактуриране - Указва дали разходите от тизи пит са за фактуриране от домоуправителя.
 • Ранк - Определя реда на показване, тези с най-висок ранк ще бъдат показани първи
Работа със екран "Кампании набиране на средства"
Този екран ви позволява да добавяте и управляване кампании за набиране на средства на ЕС.
За всяка кампания системата следи и ви показва планираните, събраните и изразходваните средства за нея.
Всички разходи и приходи свързани с кампаниите се насочват по подразбиране към Фонд ремонт и обновление. При създаването на нова кампания в полето Баланс можета да посочите кой баланс да се кредитита/дебитира при постъпване на приход/разход по кампанията. Ако изберете Собствен то тогава системата автоматично ще създаде и води отделен баланс за тази кампания.
Чрез отчета по кампании можете да следите събирането на средствата и да отпечатвате документ с изпълнението на кампанията за ЕС.

Всяка кампания има следните полета:
 • Име - Име на кампанията. Това име ще излиза и като име на задължението.
 • Сума - Сумата, коята искате да наберете с кампанията.
 • Баланс - Към кой баланс да се насочи паричния поток свързан с кампанията.
 • Задължения - Сумата на заложените задълженията към кампанията.
 • Събрани - Сумата на събраните плащания за кампанията.
 • Разходи - Сумата на направените разходи.
 • Крайна дата - Крайна дата на кампанията.
 • Разпределен - показва дали кампанията е разпределена вече.
 • Разпределение - Вид разпределение.
 • Дата - Дата, към която да се отнасят задълженията.

Срещу всяка кампания ще намерети бутоните:
 • Разпредели по апартаменти - чрез който можете да разпределите желаната сума на кампанията между апартаментите по избран от вас критерий. Всяка кампания може да бъде разпределена само веднъж, ако допуснате грешка винаги можете да коригирате генерираните задължения от екран "Генерирани задължения".
 • Добави реален разхода - чрез който можете да добавите реален разход направен от вас по съответната кампания. Така направения разход е видим в екран "Направени разходи" от където може да бъде отбелязан като платен.
 • Направени разходи - чрез който можете да видите направените реални разходи по кампанията до този момент.
 • Задължения - чрез който можете да видите генерираните задължения по кампанията.
Работа със екран "Обекти на управление"
Този екран ви позволява да добавяте, триете и променяте обектите на управление в системата. Можете да добавите нов чрез бутон "Добави обект", който се намира в секция 4 (Бутони за действия свързани с текущия екран). Ако обекта има пари в касата, когато го въвеждате, отчете те ги като приход.

От тук можете да зададете и стратегията за бюджетиране на всеки обект.
При ДИНАМИЧЕН БЮДЖЕТ вноските се преизчисляват след всяко копиране на бюджета и отразяват моментните данни за апартаментите, които може да са се променили и това да доведе до разлика във сумата на вноската за някой апартамент спрямо тази от предходния период.
При ФИКСИРАН БЮДЖЕТ вноските се копират така както са били в предходният период без да се взима под внимание настъпилите промени в данните на апартаментите.
Внимание! Според закона за ЕС, бюджета трябва да е ДИНАМИЧЕН и вноските всеки месец да се променят спрямо промяната на броя живущи.

Срещу всеки обект в менюто Действия ще намерите бутоните:
 • Настройки - позволява да зададене настройките за обекта.
  • Вноска на човек - Вноската, която ще бъде начислена на живущ, ако при разпрелението на бюджета се посочи "По вноска на човек" и апартамента участва в зададения тип разход.
  • Вноска на м2 - Вноската, която ще бъде начислена на кв. метър от квадратурата на даденият апартамент, ако при разпрелението на бюджета се посочи "По вноска на м2" и апартамента участва в зададения тип разход.
  • Паркинг - Указва дали полето с парко местата ще се използва за този обект.
  • Квадратура - Указва дали полето квадратура ще е видно в списъка с апартаменти.
  • Закръгляване на задълженията - Стратегия по подразбиране на закръгляване (1, 0.5, 0.1) на сумата за генерираните задължения за обекта.
  • Покажи полето за фиксирани вноски по апартамент - Указва дали полето за фиксиране на вноската за всеки апартамент ще е видимо. Изключително полезно, когато искате да си планирате разходите чрез съставянето на бюджет и въпреки това да зададете произволни суми на месечните задължения. Тези фиксирана вноски НЕ важат за вноските по ФРО.
 • Нов отчетен период - позволява с един клик да копирате бюджета, разходит и приходите от един отчетен период за друг.
 • Корекция на баланса - позволява ви да коригирате баланса на обекта ако се налага.
 • Масов майл - позволява ви да изпратите имейл на всички апартаменти за даденият обект.
 • Абонатни номера - позволява ви да въведете абонатните номера за различните разходи на даденият обект и по-късно чрез импорт на файл с разходите, системата автоматично да ги разпределят между обектите според тези абонатни номера.

Всеки обект на управление има следните полета:
 • ID - Автоматично генериран уникален идентификатор.
 • Обект Номер - Номер на обекта
 • Адрес - Адрес на обекта
 • Бюджет - Избраната стратегия на бюджетиране за даденият обект
 • Сметка - Сметка по подразбиране, към която ще се насочи паричния поток за даденият обект.
 • Парола - Парола на обекта, чрез която може да се влезне в публичната част на системата и да се видят само текущите длъжници за този обект. Много полезно за хората, които обикалят да събират вноските.
 • Бележки - Бележки за обекта
Работа със екран "Апартаменти"
Този екран ви позволява да добавяте, триете и променяте апартаментите в текущия активен обект. Можете да добавите нов чрез бутон "Добави апартамент", който се намира в секция 4 (Бутони за действия свързани с текущия екран)

В секция 4 (Бутони за действия свързани с текущия екран) на този екран ще намирите следните бутони:
 • "Добави много апартаменти" - ви позволява чрез един клик да добавите много апартаменти за текуция обект на управление.
 • "Конфигуриране суми" - ви позволява чрез един клик да конфигурате тежест или фиксирана сума за даден тип разход едновременно за всички апартаменти.
 • "Конфигуриране пароли" - ви позволява чрез един клик да конфигурате паролите за достъп до PM-Client за всички апартамнти.
 • "Домова книга" - Генерира Домовата Книга на ЕС готова за принтиране или за експорт в Ексел.
 • "Настройки" - ви позволява да въведете характеристиките на апартаментите чрез удобна таблица.

В секция 5 (Бутони за действия свързани с конкретния ред запис от таблицата) на този екран ще намирите следните бутони:
 • "Плащания" - показва нанесените вноските за апартамента.
 • "Живущи" - показва живущите апартамента.
 • "Изпрати напомняне " - изпраща имейл с покана за плащане на текущите задължения. В скоби можете да видите времето, когато за последно сте пратили такова напомняне
 • "Генерирани задължения" - показва всички генерирани до момента задължения за апартамента.
 • "Бюджетни вноски" - позволява да видите всички вноски генерирани бюджетни внаске за дадения апартамент.
 • "Отчитане вноска" - дава ви възможност да отчитане вноска за дадено задължение по апартамента.
 • "Депозит" - дава ви възможност да отчeтете внесени пари за бъдещи задължения, които ще се отчетат в отчета по обект според датата на въвеждане. Когато приключите даден бюджет и апартамента има депозирани пари по смекта, то тогава неговите новосъздадени задължения ще се погасят автоматично с наличните средства. Когато нанасяте депозита можете да изберете дали искате със неговата сума автоматично да бъдат погасени задължениятата на апартамента ако има такива.
 • "Добавяне на задължение" - дава ви възможност да създадете задължение за даден апартамент, изключително полезно, когато въвеждате нов такъв, и искате да отбележите старите му задължения по някои от балансите на ЕС.

Всеки апартамент има следните полета:
 • Аб. № - Автоматично генериран абонатен номер.
 • Номер - Номер на апартаментa
 • Име - Име на апартаментa
 • Парола - Паролата за достъп до клиентския портал PM-Client, където абонатът може да следи свойте плащания и задължения онлайн.
 • Телефон - Телефон на апартаментa
 • Имейл - Имейл на апартаментa
 • Нотиф - Указва дали апартаментът може да получава съобщения по имейлт
 • Етаж - Етаж на апартаментa
 • Квадратура - Квадратура на апартаментa
 • Вноска - Указва стойноста на месечната вноска, която да се вземе под внимание независимо от съставения и приключен бюджет. Тази фиксирана вноска НЕ важи за вноските по ФРО. Задайте "-1", за да окажете, че апартамнта няма да ползва това поле.
 • Ав. Погасяване - Указва дали новогенерираните задължения ще се погасят автоматично ако има налични средства по сметка.
 • Дял в % - Дял в % на апартаментa
 • П. места - Парко места на апартаментa
 • Н. салдо - Задълженията на апартамента към момента на въвеждане.
 • Д.Ж.П.И - Домашни животни подлежащи на извеждане
 • Бележки - Бележки за апартаментa
 • В приходи - Указва апартамента участва в разпределението на допълнителните приходи.
 • Юридически лице - Указва дали е юридическо лице.
 • НЕ участва в разходи / Тежест или фиксирана сума
  - Указва дали апартамента е изключен от даден тип разход или с каква тежест/фиксирана сума участва в него.
  • Когато чекбоксът срещу даден тип разход е отбелязан то тогава този апартамент е изключен от този тип разход и той не участва в бюджетни пера за този тип разход и за него не се генарират вноски при създаването им.
  • Когато има въведена стойност в полето срещу даден тип разход то тогава апартамента участва с тази стойност в бюджетни пера за този тип разход, когато разпределението на разхода е по По тежести или По фиксирани суми.
Работа със екран "Бюджет"
Този екран ви позволява да конфигурирате бюджета ежемесечно за всеки обект. Всеки бъджет се състои от едно или повече бюджетни пера, чиято сума формира цялостния бюджет за даден отчетен период. Всяко бюджетно перо се характеризира с дата, тип разход, сума, начин на разпределение сред апартаментите и тип баланс. При създаването на такова перо автоматично се генерират и вноските за всеки апартамент участващ в типа разход според начина на разпределение и сумата зададена при създаването му. Тези вноски са информативни и тяхната сума за даден апартамент показват какви задължения(фактури) ще бъдат генерирани кагото бъджетът бъде приключен. Когато бюджетът е все още отворен те могат да бъдат прегенирарани по всяко време за даден отчетен месец, за да отразят промените нанесени по данните на апартаментите.

В секция 4 (Бутони за действия свързани с текущия екран) на този екран ще намирите следните бутони:
 • "Типове разходи" - ви позволява на зададете типовете разходи в системата.
 • "Месечен бюджет" - ви позволява на видите в завършен, готов за принтиране вид вече приключен месечен бюджет.
 • "Добави бюджет" - ви позволява на създадете нов бюджет с бюджетно перо към него.
 • "Конфигуриране на нов бюджет" - ви позволява от един екран наведнъж, бързо и лесно, да се конфигурат бюджетните пера и техните стойности и разпределение.


В секция 5 (Бутони за действия свързани с конкретния ред запис от таблицата) на този екран ще намирите следните бутони:
 • "Копирай бюджет" - можете лесно да копирате всички бюджетните пера от един месец на друг и по този начин да създадето завършен бюджет за даден месеч по модел от предходен такъв.
 • "Приключване бюджет" - индикира, че бюджета е готов за отпечатване и повече няма да се променя. Бюджета и всички бюджетните пера за избраният месец се заключват и те не могат да бъдат променяни или де се добавят нови за същия месец. Плиключването на бюджета генирира задължения според вече генерираните вноски за дадения месец за всички апартаменти включени в него за съответната сума, като същата се вади от текущата сметка на апартамента и тя се дебитира. Когато приключите бюджет и даден апартамент има налични пари по смекта, то тогава неговите новосъздадени задължения от този бюджет ще се погасят автоматично с наличните средства.
 • "Пре-генериране на бюджетните вноски" - ви позволява да прегенерирате бюджетните вноски за даден ОТВОРЕН бюджет за даден отчетен месец.
 • "Добави бюджетно перо" - ви позволява на добавите ново бюджетно перо към вече съществуващите такива за този бюджет.
 • "Бюджетни пера" - ви позволява на видите в всички бюджетни пера конфигурирани за този бюджет.
 • "Плащания" - ви позволява на видите отчетените вноски към този бюджет.
 • "Длъжници" - ви позволява на видите длъжниците към този бюджет.
Всяко бюджетното перо има следните полета:
 • Стойност - На каква стойност е бюджетното перо.
 • Месец - За кой месец е бюджетното перо.
 • Година - За койя година е бюджетното перо.
 • Тип разход - Какъв е типът разход на бюджетното перо.
 • Разпределение на разхода - Какъв е типът на разпределение.
  • По брой живущи - Стойността на бюджетното перо ще бъде разпределена според броя живущи.
  • По брой апартаменти - Стойността на бюджетното перо ще бъде разпределена според броя апартаменти.
  • По общи части - Стойността на бюджетното перо ще бъде разпределена според процента общи части.
  • По фиксирани суми - Стойноста на бюджетното перо ще буде автоматично сметната от сбора на въведените суми за този тип разход от екран "Апартаменти -> Конфигуриране на суми"
  • По конфигурирана сума -> на човек - Стойноста на бюджетното перо ще буде автоматично сметната от сбора на въведените суми за всеки апартамент умножена по броя живущи в него за съответния тип разход от екран "Апартаменти -> Конфигуриране на суми"
  • По конфигурирана сума на -> човек + Домашни животни - Стойноста на бюджетното перо ще буде автоматично сметната от сбора на въведените суми за всеки апартамент умножена по броя живущи плюс броя на животните в него за съответния тип разход от екран "Апартаменти -> Конфигуриране на суми"
  • По конфигурирана сума -> на 1% идеални части - Стойноста на бюджетното перо ще буде автоматично сметната от сбора на въведените суми за всеки апартамент умножена по неговите идеални части за съответния тип разход от екран "Апартаменти -> Конфигуриране на суми"
  • По конфигурирана сума -> на 1 м2 - Стойноста на бюджетното перо ще буде автоматично сметната от сбора на въведените суми за всеки апартамент умножена по неговата квадратура за съответния тип разход от екран "Апартаменти -> Конфигуриране на суми"
  • По тежести - Стойността на бюджетното перо ще бъде разпределена според въведените тежести за този тип разход.
  • По брой живущи + Домашни животни - Стойността на бюджетното перо ще бъде разпределена според броя живущи плюс броя на домашните животни.
  • По вноска на човек - Стойността на бюджетното перо ще буде автоматично сметната и разпределена според броя живущи в апартамента и въведенато вноската на човек за съответния обект на управление.
  • По вноска на м2 - Стойността на бюджетното перо ще бъде автоматично сметната и разпределена според квадратурата на апартамента и въведенато вноска на м2 за съответния обект на управление.
  • По вноска на човек + Домашни животни - Стойността на бюджетното перо ще буде автоматично сметната и разпределена според броя живущи + домашните животни в апартамента и въведенато вноската на човек за съответния обект на управление.
 • Бележки - Допълнителни бележки за бюджетното перо ако има.
 • Генерирай и разход - Ако отбележите то тогава ще се генерира и разход от посочения тип със същата сума за същия период.
Работа със екран "Разходи"
Този екран ви позволява да добавяте или частично да редактирате Разходите за текущия активен обект.

Чрез бутонът "Дабави разход"(секция 4) можете да добавите нов, а чрез падащото меню в колонка "Действия" да промените вече въведен такъв. Веднъж въведени сумите на разходите не могат да бъдат променяни или изтрити. Ако въведете грешен разход или грешна сума можете да коригирате грешката като въведете нов разход с обратен знак със сума равна на разликата между вече въведената и желаната такава.

Чрез бутонът "Копирай разходите"(секция 4) можете с един клик да пренесете разходите от един период за друг.

Чрез бутонът "Плати разхода" в меню "Действия" към всеки разход можете да отбележите, че разхода е платен и на кой. Едва, когато разходът е маркиран като платен, от зададената за него сметка ще бъде извадена неговата стойност.

Всеки Разходи има следните полета:
 • Стойност - На каква стойност е разходът.
 • Платен - Показва дали разхода е платен.
 • Месец - За кой месец е разходът.
 • Година - За койя година е разходът.
 • Тип разход - Какъв е типът разход на разходът.
 • Бележки - Допълнителни бележки за раходът ако има.
 • Периодичен - Указва дали се повтаря за всеки период.
 • Сметка - Показва от коя сметка ще бъдат приспаднати парите при неговото плащане.
 • Платен на - Дата на плащане.
 • Доставчик - На кой доставчик е платен.
Работа със екран "Допълнителни приходи"
Този екран ви позволява да добавяте или частично да редактирате Допълнителните приходи за текущия активен обект. Тези приходи са всички други приходи, които са събрани извън вноските от апартаментите, на пример прихода от наем ако етажната собтвеност отдава помещение.

Чрез бутонът "Дабави приход"(секция 4) можете да добавите нов, а чрез падащото меню в колонка "Действия" да промените вече въведен такъв. Веднъж въведени сумите на тези приходи не могат да бъдат променяни или изтрити. Ако въведете грешен приход или грешна сума можете да коригирате грешката като въведете нов приход с обратен знак със сума равна на разликата между вече въведената и желаната такава.

Чрез бутонът "Копирай приходите"(секция 4) можете с един клик да пренесете приходите от един период за друг.

Чрез бутонът "Разпредели прихода" в меню "Действия" към всеки приход можете да го разпределите между апартаментите по избран от вас критерий. Когато разпределите приход всеки апартамент, който участва в разпределинето ще получи своя дял по сметката си. По-късно когато генерирате задълженията тези средства автоматично ще бъдат използвани за частичното или пълното им погасяване.

Чрез бутонът "Получаване на прихода" в меню "Действия" към всеки приход можете да отбележите, че прихода е получен и от кой. Едва, когато прихода е маркиран като получен, към зададената за него сметка ще бъде прибавена неговата стойност.

Всеки Допълнителен приход има следните полета:
 • Име - кратко описание на приходът.
 • Стойност - На каква е приходът.
 • Платен - Показва дали приходът е получен.
 • Месец - За кой месец е приходът.
 • Година - За койя година е приходът.
 • Бележки - Допълнителни бележки за раходът ако има.
 • Разпределен - показва дали прихода е разпределен
 • Разпределение - показва начина на разпределяне
 • Дата на разпределението - показва датата на разпределение.
 • Периодичен - Указва дали се повтаря за всеки период.
 • Сметка - Показва към коя сметка ще бъдат добавени парите при неговото получаване.
 • Получен на - Дата на получаване.
 • Доставчик - От кой доставчик е получен.
Работа със екран "Плащания (Вноски)"
Този екран ви позволява да видите всички плащания за активният обект. Те могат да се генерират автоматично от системата, когато получи потвърждение от външни системи като ePay/EasyPay или да се добавят ръчно от екран апартаменти. Веднъж въведени плащанията не могат да бъдат променяни или изприти. Ако въведете грешно плащане или грешна сума можете да коригирате грешката като анурирате плащането чрез бутона Анулиране срещу всяко плащане. Плащанията по електронен път не могат да бъдад анулирани.
Всяко Плащане има следните полета:
 • Име - Кратко описание на плащането.
 • Сума - Сума на плащането.
 • Оператор - Кой оператор е въвел плащането.
 • Задължение - За кое задължение е направено или празно ако е депозит.
 • Дата на въвеждане - В кой отчет да влезе по дата.
 • Дата на плащане - Дата на постъпване в системата.
 • Източник - Източник на плащането.
  • Ръчно - сумата на плащането е взета кеш.
  • ePay/EasyPay - плащането е постъпило от ePay/EasyPay.
  • Баланс - сумата на плащането е взета от сметката на апартамента от предишно депозирани средства.
Работа със екран "Настъпили проблеми"
Този екран ви позволява да водите отчетност на настъпилите проблеми в даден обект на оправление.
Всеки Настъпил проблеми има следните полета:
 • Име - кратко описание на проблемът.
 • Описание - Допълнителни бележки за проблемът.
 • Дата на въвеждане - Дата на въвеждане.
 • Статус - Статусът му вмомента - решен/Не решен.
 • Оправен описание - Допълнителни бележки за отстраняването на проблемът.
 • Дата на оправяне - Дата на отстраняването на проблемът.